Board logo

標題: 武術保健--掃腿運動(分解動作) [打印本頁]

作者: jenny    時間: 2009-6-25 02:08     標題: 武術保健--掃腿運動(分解動作)

[attach]951[/attach]
弓步推掌 增強腿之力

[attach]952[/attach]
伏步前 掃練腰腳之力

[attach]953[/attach]
前掃腿 增加彈力

[attach]954[/attach]
掃前一圈 提速度與定力
歡迎光臨 養生健康保健-朱雀養生武術論壇 (http://zhuque.idv.tw/) Powered by Discuz! 7.2